Запрошуємо до участі в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Медична симуляція – погляд у майбутнє»

Запрошуємо до участі в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Медична симуляція – погляд у майбутнє»

Запрошуємо до участі в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Медична симуляція – погляд у майбутнє» (в online форматі), яка відбудеться 19 лютого 2021 року м. Чернівці.

Конференцію внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України, які проводитимуться у 2021 році.

Тематика основних науково-практичних напрямків конференції:

  • симуляційні технології навчання в підвищенні якості медичної допомоги та безпеки пацієнтів;
  • симуляційне навчання на додипломному етапі;
  • симуляційне навчання на післядипломному етапі;
  • симуляційні технології в умовах дистанційного навчання;
  • психологічні аспекти симуляційного навчання;
  • роль комунікативних навичок у симуляційному тренінгу;
  • досвід впровадження об’єктивного структурованого клінічного іспиту.
  • перспективи симуляційного навчання.

Форми участі у конференції:

1. Виступ із доповіддю (до 15 хв.).

2. Заочна участь у конференції (публікація матеріалів).

3. Слухач.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

За результатами конференції буде виданий електронний збірник матеріалів конференції.

 

Участь у конференції є безкоштовною!

Для участі у конференції та публікації тез у збірнику матеріалів просимо надсилати до 07 лютого 2021 року на електронну адресу medsim2021 [at] bsmu [dot] edu [dot] ua:

1. Заявку для участі у конференції (форма додається).

2. Електронний варіант тез (до 4 сторінок, у форматі *.doc, *.docx, *.rtf). Файл назвати за прізвищем та ініціалами автора, наприклад, Petrenko_OM.doc.

 

Вимоги до оформлення тез у збірнику матеріалів конференції:

1. Тези подаються на стандартному аркуші форматом А4 шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,15, поля: верхнє, нижнє – по 2 см, праве – 2 см, ліве – 2,5 см.

2. Загальний обсяг тез – не більше 4 аркушів.

3. Структура тез:

– назва роботи – великими літерами, жирний шрифт;

– ініціали та прізвище автора (авторів) – жирний шрифт;

– повна назва установи, міста – курсивний шрифт;

– текст тез (повинен містити вступ, основну частину та висновки) – звичайний шрифт;

– список використаних джерел.

Посилання на зустріч тут

 

ЗАЯВКА

для участі у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Медична симуляція – погляд у майбутнє» 19 лютого 2021 року

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Заклад

Електронна скринька (обов’язково)

Телефон (бажано мобільний)

Назва доповіді або тез

Форма участі (усна доповідь або тільки публікація тез або слухач)