Статут Асоціації

 

        ЗАРЕЄСТРОВАНО                                                                                                             ПРИЙНЯТО

    Чернівецьким обласним                                                                                                Конференцією Чернівецького
      управлінням юстиції                                                                                                       обласного громадського

                                                                                                                                                об'єднання медиків
                                                                                                                                        «Асоціація випускників БДМУ»
                                                                                                                                                1 березня  2012 р.

 

 

 

СТАТУТ
Чернівецької обласної громадської організації
«Асоціація випускників Буковинського державного медичного університету»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Чернівецька обласна громадська організація «Асоціація випускників Буковинського державного медичного університету» (надалі - Асоціація) є місцевою громадською організацією, яка об’єднує випускників, студентів, співробітників Буковинського державного медичного університету (далі – Університет), інших зацікавлених фахівців для здійснення цілей та для досягнення мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2.Асоціація створена і функціонує відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, а також відповідно до цього Статуту.
1.3.Асоціація створена і функціонує на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.
1.4.Асоціація є неприбутковою організацією і не ставить собі за мету отримання прибутку.
1.5.Асоціація є юридичною особою, має свою печатку, штамп, бланк з власним найменуванням, рахунки (в т.ч. валютні) в банківських установах, власну символіку, яка реєструється згідно з чинним законодавством.
1.6.Діяльність Асоціації поширюється на територію Чернівецької області.
1.7.Повна назва Асоціації: Чернівецька обласна громадська організація «Асоціація випускників Буковинського державного медичного університету».
Скорочена назва: ЧОГО «Асоціація випускників БДМУ».
1.8.Юридична адреса Асоціації: 58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2.
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

2.1.Асоціація створена з метою консолідації інтелектуальних, професійних та інших можливостей її членів для задоволення та захисту їх законних соціальних, економічних, професійних, творчих, вікових та інших спільних інтересів, а також збереження і розвитку зв'язків випускників з Університетом та між собою.
2.2.Асоціація, у порядку встановленому чинним законодавством, ставить перед собою наступні завдання:
2.2.1.Захист законних інтересів своїх членів, сприяння вирішенню їх проблем.
2.2.2.Сприяння створенню та розширенню зв’язків між випускниками Університету та його кафедрами.
2.2.3.Сприяння розвитку ділового співробітництва між Університетом та фізичними і юридичними особами, з метою подальшого працевлаштування та професійного розвитку випускників Університету - членів Асоціації.

2.2.4.Участь у проведенні моніторингу професійних досягнень випускників Університету.
2.2.5.Сприяння членам Асоціації під час проходження практики та стажування, у сфері медичної освіти;
2.2.6.Сприяння науково-дослідницькій роботі фахівців-медиків - членів Асоціації.
2.2.7.Популяризація медичних знань серед населення Чернівецької області.
2.2.8.Сприяння розвитку зв’язків з іншими громадськими організаціями та співробітництву між вищими медичними навчальними закладами.
2.2.9.Сприяння удосконаленню системи підготовки медичних кадрів і приведенню їх у відповідність до світових стандартів.
2.2.10. Сприяння створенню сприятливих умов для підвищення творчої та професійної активності членів Асоціації.
 

3. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

3.1.Асоціація здійснює свою діяльність у наступних напрямках, відповідно до вимог чинного законодавства України:
3.1.1.Участь та підтримка у реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих проектів стратегічного розвитку Університету.
3.1.2.Сприяння створенню умов для освітнього, наукового, культурного і професійного спілкування випускників, студентів та викладачів Університету, які є членами Асоціації, забезпечивши інформаційний обмін серед них.
3.1.3.Сприяння згуртованості навколо Університету однодумців для надання моральної, наукової, консультативної підтримки членам Асоціації, а також задоволення їх професійних інтересів та участь у підвищенні їх кваліфікації.
3.1.4.Сприяння працевлаштуванню та підвищенню кваліфікації випускників БДМУ.
3.1.5.Сприяння підтримці іміджу Університету.
3.1.6.Участь у проведенні науково-практичних конференцій, культурних заходів, зустрічей випускників.
3.1.7.Зміцнення партнерських стосунків між членами Асоціації.
3.1.8.Сприяння професійній орієнтації і підбору талановитої творчої молоді для вступу в Університет.
3.1.9.Сприяння у створенні умов для гармонійного розвитку особистості студентів і студентського самоврядування.
3.1.10. Сприяння розширенню зв’язків і стосунків Асоціації з іншими навчальними закладами.
3.1.11.Сприяння участі членів Асоціації в міжнародних програмах навчання.
3.1.12.Участь та сприяння наступності поколінь у розвитку Університету.
 

4. ПРАВА АСОЦІАЦІЇ. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1.Для виконання статутних завдань, у порядку, встановленому чинним законодавством, Асоціація має право:
4.1.1.Представляти та захищати законні інтереси своїх членів у державних органах, громадських організаціях, навчальних закладах.
4.1.2.Ідейно, організаційно та консультативно підтримувати членів Асоціації та інші громадські організації, які мають спільну з Асоціацією мету, надавати допомогу в їх створенні.
4.1.3.Брати участь, організовувати та проводити науково-практичні конференції, наради, лекції, диспути, круглі столи з метою вирішення статутних завдань Асоціації.
4.1.4.Надавати консультативну допомогу членам Асоціації.
4.1.5.Засновувати засоби масової інформації.
4.1.6.Здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств.
4.1.7.Брати участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації та лекційної пропаганди. 4.1.8.Підтримувати зв’язки з вітчизняними та міжнародними громадськими організаціями, укладати відповідні угоди, а також брати участь у проведенні заходів, цілі яких не суперечать чинному законодавству.
4.1.9.Співпрацювати з державними органами та громадськими організаціями, вступати до спілок, об’єднань громадян, укладати відповідні угоди з ними.
4.2.Одержувати від органів державної виконавчої влади і управління, місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань.
4.3.Членство в Асоціації може бути індивідуальним та колективним.
4.3.1.Членами Асоціації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства віком від 16 років, незалежно від статі, національності, віросповідання, які є студентами, аспірантами, ординаторами, інтернами, лікарями, асистентами, доцентами та професорами вищих медичних навчальних закладів, факультетів чи відділень вищих та середньо-спеціальних медичних навчальних закладів, співробітники Університету, які визнають та дотримуються положень цього Статуту та беруть участь у діяльності Асоціації. Колективними членами є трудові колективи підприємств, установ та організацій.
4.3.2.Прийом членів до Асоціації здійснюється за рішенням Правління Асоціації на підставі письмової заяви поданої до цього органу або на підставі усного звернення, яке затверджується рішенням Правління.
4.3.3.Членство у Асоціації не виключає членства в інших громадських організаціях.
4.4.Члени Асоціації мають право:
4.4.1.Обирати і бути обраними до всіх статутних органів Асоціації.
4.4.2.Брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією.
4.4.3.Брати участь у розробці та виконанні планів Асоціації.
4.4.4.Брати участь у розробці програм та проектів Асоціації.
4.4.5.Мати повну інформацію про всі види діяльності Асоціації.
4.4.6.Вільно висловлювати на Конференції Асоціації свої погляди та відстоювати свою думку.
4.5.Члени Асоціації зобов’язані:
4.5.1.Дотримуватися положень цього Статуту.
4.5.2.Брати активну участь у роботі Асоціації.
4.5.3.Виконувати рішення Конференції та дотримуватись рекомендацій керівних органів Асоціації.
4.6.Членство в Асоціації припиняється:
4.6.1.При добровільному виході із організації на підставі письмової заяви, поданої до Правління Асоціації або на підставі усної заяви, затвердженої рішенням Правління.
4.6.2.У випадку порушення Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди Асоціації чи підривають її авторитет, на підставі рішення Правління.
 

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ТА КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ

5.1.Вищим керівним органом Асоціації є Конференція, головує на Конференції Голова Асоціації, а за його відсутності заступник Голови Асоціації.
5.2.Конференція Асоціації скликається Правлінням не рідше одного разу на 2 роки.
5.3.Позачергова Конференція може бути скликана Правлінням, Ревізором, не менше як 30 % членів Асоціації або за вимогою Голови Асоціації.
5.4.До повноважень Конференції Асоціації належить:
5.4.1.Прийняття Статуту, внесення до нього змін і доповнень.
5.4.2.Затвердження проектів, програм діяльності Асоціації.
5.4.3.Обрання Голови Асоціації та членів Правління Асоціації.
5.4.4.Обрання Ревізора Асоціації строком на 5 років;
5.4.5.Заслуховування звіту Голови Асоціації, звітів Правління та Ревізора, затвердження річного звіту Асоціації.
5.4.6.Заслуховування доповідей членів Асоціації.
5.4.7.Затвердження символіки та іншої атрибутики Асоціації.
5.4.8.Надання рекомендацій членам Асоціації.
5.4.9.Реалізація права власності щодо майна та коштів Асоціації.
5.4.10.Затвердження кошторису надходжень і витрат.
5.5.Конференція правомочна, якщо у її роботі бере участь не менше 50% членів Асоціації від загальної кількості. Конференція має право ухвалювати рішення з усіх питань діяльності Асоціації більшістю голосів присутніх на Конференції членів, крім прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту та припинення Асоціації, які приймаються у порядку визначеному розділом 8-9 цього статуту.
5.6.В період між Конференціями постійно-діючим керівним органом Асоціації є Правління, яке обирається строком на 5 років Конференцією і підзвітне їй.
5.7.Кількісний склад Правління визначається Конференцією.
5.8.Правління очолює Голова Асоціації.
До складу Правління входять:
Голова Асоціації,
члени Правління.
5.9.Правління скликається Головою Асоціації не рідше одного разу на півроку. Позачергові засідання Правління скликаються Головою Асоціації або на вимогу 50% членів Правління. Засідання правління є правомочними, якщо у його роботі беруть участь не менше 50% членів Правління. Рішення Правління приймається більшістю голосів членів Правління присутніх на його засіданні.
5.10.Розподіл обов’язків між членами Правління – крім визначених Статутом – регламентується Головою Асоціації.
5.11.Правління в межах своєї компетенції:
5.11.1.Приймає рішення про прийняття в члени та припинення членства у Асоціації.
5.11.2.Затверджує зразки посвідчень, печаток, бланків доку¬ментації, штампів Асоціації.
5.11.3.Здійснює зв’язки з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами. 5.11.4.Скликає Конференцію, вносить пропозиції та формує їх порядок денний.
5.11.5.Обирає заступника Голови Асоціації за поданням Голови Асоціації.
5.11.6.Здійснює інші повноваження, що випливають з діяльності Асоціації.
5.12.Очолює Асоціацію Голова, який обирається на Конференції шляхом відкритого голосування строком на 5 років. Головою може бути будь-який член Асоціації.
5.13.Голова Асоціації:
5.13.1.Здійснює загальне керівництво Асоціацією, головує на Конференції та на засіданнях Правління.
5.13.2.Без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади, фізичними та юридичними особами. 5.13.3.Скликає Правління та формує порядок денний його засідань.
5.13.4.Підписує рішення Конференції, Правління Асоціації.
5.13.5.Подає Конференції звіт про проведену роботу.
5.13.6.Здійснює розподіл обов’язків між членами Правління.
5.13.7.На основі цього Статуту видає накази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
5.13.8.Має право підпису фінансових та інших офіційних документів Асоціації.
5.13.9.Відкриває рахунки в установах банків.
5.13.10.Розпоряджається, відповідно до рішень Конференції, майном та коштами Асоціації.
5.13.11.Приймає рішення про заснування та ліквідацію підприємств та організацій, необхідних для виконання завдань Асоціації, затвердження їх керівників.
5.13.12.Здійснює інші повноваження, що випливають з діяльності Асоціації.
5.14.Свої повноваження Голова Асоціації виконує до наступного переобрання, якщо тільки він не припинив виконання обов'язків достроково або вступу на пост новообраного Голови. У разі відсутності Голови Асоціації його обов’язки виконує Заступник Голови Асоціації.
5.15.Повноваження Голови Асоціації можуть бути припинені достроково у разі відставки або усунення його з посади.
5.16.Відставка Голови Асоціації набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на Конференції.
5.17.Голова Асоціації може бути усунений з посади у разі систематичного невиконання своїх обов'язків, а також у разі вчинення ним дій, які підривають авторитет Асоціації. Питання про усунення Голови Асоціації з посади ініціюється та вирішуються на Конференції Асоціації;
5.18.Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Асоціації, на Конференції з числа членів Асоціації обирається Ревізор. Ревізор за рішенням Конференції до своєї роботи може залучати аудитора. Ревізор зобов’язаний ініціювати позачергове скликання Конференції у разі виникнення загрози інтересам Асоціації або виявлення зловживань, учинених посадовими особами Асоціації. Ревізор Асоціації обирається на Конференції та підзвітний лише їй.
 

6. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ АСОЦІАЦІЇ. ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.Кошти Асоціації формуються із:
6.1.1.Добровільних пожертв від організацій, підприємств, установ (в тому числі іноземних), приватних осіб.
6.2.2.Відрахувань від господарської діяльності створених Асоціацією госпрозрахункових установ та організацій, заснованих Асоціацією підприємств.
6.2.3.Пасивні доходи.
6.2.4. Дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.
6.3. Джерелом формування майна та коштів Асоціації не можуть бути кредити.
6.4.Кошти Асоціації витрачаються на фінансування її статутної діяльності.
6.5.У власності Асоціації можуть бути: будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, майно культурно-просвітницького призначення, інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності Асоціації, передане їй членами Асоціації або державою, набуте від членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями або придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
6.6.Асоціація не несе відповідальності у зобов’язаннях своїх членів, а останні відповідають за зобов’язання Асоціації. 6.7.Асоціація може здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових організацій, установ і підприємств із статусом юридичної особи.
6.8.Асоціація веде оперативний та бухгалтерський облік і статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України. 6.9. Державний контроль за діяльністю Асоціації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
 

7. ПРИПИНЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ

7.1.Припинення діяльності Асоціації відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації організації.
7.2.Реорганізація здійснюється за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало не менше ніж ¾ членів Асоціації, які присутні на Конференції.
7.3.Ліквідація Асоціації відбувається за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало не менше ніж ¾ членів Асоціації, які присутні на конференції або у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду.
7.4.У випадку ліквідації Асоціації за рішенням Конференції або суду створюється ліквідаційна комісія, яка після задоволення всіх законних майнових вимог вирішує питання про майно Асоціації відповідно до чинного законодавства України.
7.5. У випадку ліквідації майно та грошові кошти, що знаходяться на рахунках Асоціації, після задоволення вимог кредиторів, передається іншим громадським організаціям, а у окремих випадках, передбачених законодавством України, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.
 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1.Зміни та доповнення до Статуту приймаються Конференцією Асоціації, якщо за це проголосувало не менше ніж ¾ членів Асоціації, які присутні на Конференції і реєструються у встановленому законодавством порядку.