ЧЕРНЕЦЬКИЙ Василь Кирилович

ЧЕРНЕЦЬКИЙ Василь Кирилович

Завідувач кафедри нервових хвороб та психіатрії в 1981-1992 pp., професор кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка (з 1992 року)

Народився ЗО січня 1924 року в с. Мазурове Кривоозерського району Миколаївської області. Закінчив Одеський медичний інститут (1952) та аспірантуру в Харківському НДІ неврології та психіатрії (1962). Працював головним лікарем станції швидкої медичної допомоги м. Дніпродзержинська, за сумісництвом — невропатологом та викладачем медичного училища (1952-1959), молодшим науковим співробітником (1962-1964), старшим науковим співробітником (1964-1981) Харківського НДІ неврології та психіатрії.

З 1981 року — завідувач кафедри нервових хвороб та психіатрії, з 1992-го — про­фесор кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савен­ка Буковинської державної медичної академії.

Ветеран Великої Вітчизняної війни (1941-1945 pp.), інвалід 2-ї групи.

Кандидат медичних наук (1964), старший науковий співробітник (1964), доктор медичних наук (1981), професор (1986).

Напрями наукових досліджень: Вивчення клініки, діагностики та патоморфо-логії пухлин базальних вузлів головного мозку та вторинного їх ураження з вико­ристанням гістологічних, гістотопографічних та цитоархітектонічних досліджень. Розробка діагностики, лікування і реабілітації хворих на хронічну недостатність мозкового кровообігу (ХНМК) та ішемічні інсульти на основі визначення компенсаторно-пристосувальних можливостей та стану венозного і колатераль­ного мозкового кровообігу (вивчення в динаміці з дозованими функціональними навантаженнями при неврологічних, електрофізіологічних — РЕГ, ЕЕГ і гістохімічних дослідженнях — зміни вмісту інсуліну та катехоламінів в ериторо-цирах і вмісту глюкози й імунореактивного інсуліну в крові залежно від стадії ХНМК та ішемічних інсультів). Вивчення системи прогнозування гострого роз­витку мозкових інсультів, розробка принципів поетапної діагностики судинної патології мозку, а також стандартизованого поетапного лікування і реабілітації.

Автор 302 наукових праць, зокрема, 15 навчальних посібників, 15 монографій, 94 статей, 29 методичних рекомендацій та інформаційних листків, 1 винахід.

Підготував 2 кандидатів наук та 12 клінічних ординаторів.

Основні наукові праці: 1. Чернецький В. К. Принципи побудови топічного і клінічного діагнозу. Задачі з нервових хвороб: Посібник для студентів медичних вузів та лікарів-інтернів. Чернівці: Прут, 1998. — 104 с 2. Чернецький В. К., Пашковський В. М., Крнчун І. Я. та ін. Анатомо-фізіологічні особливості та топічна діагностика рівня ураження різних відділів нервової системи: Навч. посібник із загальної невро­логії для студентів мед. вузів та лікарів-інтернів. — Чернівці: Прут, 2000. — 80 с 3. Чернецький В. К., Пашковський В. М., Кричун І. Я., Паляниця В. М. Стовбур мозку: синдроми інтра- та екстрастовбу-рових пошкоджень. Принципи побудови топічного діагнозу: Навч. посібник із загальної неврології для студентів та лікарів-інтернів: Вид. 2-ге, випр., доп. — Чернівці: Прут, 2002. — 80 с 4. Чернець­кий В. К. Методи дослідження в неврології: Навч. посібник: Вид. 2-ге, випр., доп. — Чернівці: Прут, 2003. — 92 с 5. Чернецький В. К. Невідкладна допомога при гострих неврологічних захворюваннях: Посі­бник для лікарів-інтернів та неврологів. К.: Здоров'я, 2009. — 260 с 6. Чернецький В. К. Проблеми та перспективи діагностики і лікування мозкових інсультів на сучасному етапі: Актова промова. Чер­нівці, 2003. — 35 с 7. Чернецький В. К.,Дищук І. П., Кричун 1. Я. та ін. Експрес-діагностика, організація та принципи поетапного лікування і реабштації хворих на мозкові інсульти у містах і сільській міс­цевості: Метод, рекомендації. Чернівці, 1997. — 45 с 8. Чернецкий В. К., Кричун И. Я., Куликов Д. В. и др. Мозговой инсульт: реабилитация двигательных нарушенип/Черновиц. гос. мед. ин-т. — Черновцы, 1995. -95с — Рус. - Библиогр.: її назв. - Деп. в ГНТБ Украины 13.06.1995, № 1498. - Ук 95. 9. Чер­нецкий В. К., Мардарь А. И., Ясинский Ц. В. и др. Хроническая недостаточность мозгового кровообра­щения: прогнозирование, компенсация, диагностика и лечение/Буковинская гос. мед. акад. — Черновцы, 2000. - 119 с. - Библиогр.: 174 назв. - Рус. - Деп. в ГНТБ Украины 23.10.2000, Л° 189. - Ук 2000. 10. Чернецкий В. К., Пашковский В. М., Мардарь А. И. Принципы поэтапной диагностики сосудистых за­болеваний головного мозга (новые подходы)!ІМатер. пленуму науково-практ. тов-ва невропатологів, пси­хіатрів та наркологів України. Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — С. 471-476.

Нагороджений 24 урядовими відзнаками, зокрема, 5 орденами (Вітчизняної ійни І ст., Вітчизняної війни II ст., Червоної зірки, Знак Пошани, За мужність) та 9 медалями.

 Література: 1. Сторінки історії: Бібліографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Буковинської державної медичної академії (1944-1998)/3а ред акад. АНВШ України, професора В. П. Пішака. Чернівці, 1999. — С 191.2. Пашковський В. М., Чернецький В. К.,ДищукІ. П.До історії кафедри нервових хвороб, психіатріїта медичноїпсихологіїїм. С. М. СавенкаІ ІКлін. таекспер. патол. — 2003. — Т. 2, К° 2. — С. 78-86. 3. Чернецький В. К., Пашковський В. М. Підсумки та перспективи нау­кових досліджень судинної патології мозкуІІАкт. num. неврол, псих, та наркол.: Матер, наук.-прак. конф. неврологів, психіатрів та наркологів України, присв. 100-річчю з дня заснування Чернівецької обл. псих, лікарні (3-5 жовтня 2002 p.). — Чернівці, 2002. — С. 72-81. 4. Пішак В. П., Пашковський В. М., Дищук І. П. В. К. Чернецький: 80 років від дня народження та 60 років наукової, педагогічної та практичної діяльності. — Чернівці: Медакадемія, 2004. — 252 с 5. Чернецький В. К. (до 80-річчя від дня }іародження)ІІБук. мед. вісник. — 2004. — Т. 8, Х9 1. — С 205-206. 6. Пішак В. П. Чернецький Василь Кирилович (до 85-річчя від дня народження)/'/Бук. мед. вісник. — 2009. — Т. 1, № 1. — С 207. 7. Чернець­кий В. К. (до 85-річчя від дня народження). Наукові здобутки (бібліографія). Чернівці, 2009. — 62 с